Licentie- en gebruikersvoorwaarden

 
Versie 1 februari 2022

BIPV.world B.V., Industrieweg 92a, 5145 PW Waalwijk - voor het gebruik van het BIPV online platform en Software as a Service van BIPV.world B.V. 

1.     Achtergrond informatie
1.1  BIPV.world B.V. (hierna BIPV.world) is de aanbieder van het BIPV.world online platform met Software as a SaaS, hierna genoemd SaaS met als doel ontwerp- en realisatie processen van gebouw geïntegreerde fotovoltaïsche (Building Integrated PhotoVoltaic - BIPV) oplossingen te vergemakkelijken, te vereenvoudigen, te verbeteren, en efficiënter te maken, hierna genoemd de Dienstverlening.
1.2 Het BIPV.world online platform is een “cloud based” service die wordt geleverd door BIPV.world om het BIPV.world online platform en SaaS functionaliteit te leveren aan klanten.
1.3 Het BIPV.world platform, de SaaS software en bijbehorende functies en de Dienstverlening wordt aangeboden zonder waarborgen of garanties.
1.4 Deze Overeenkomst definieert de afspraken tussen BIPV.world en haar Licentienemer(s) en Gebruiker(s). Door gebruik te maken van het BIPV.world online platform, de SaaS functionaliteit en de Dienstverlening, accepteert u als Licentienemer of Gebruiker de voorwaarden en de condities van deze Overeenkomst.
1.5 Licentienemers zijn partijen die gebruikmaken van de SaaS functionaliteit voor een (BI)PV zonne-energie Project op een gebouw of constructie in de breedste zin van het woord.
1.6 Gebruikers zijn partijen die toegang hebben tot het BIPV.world online platform waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de SaaS functionaliteit. Gebruikers hebben wel de mogelijkheid om de resultaten van de SaaS functionaliteit te aanschouwen.
1.7 BIPV.world is een bemiddelaar tussen Licentienemers en Gebruikers en dienstverleners ten behoeve van het oplossen van vraagstukken en het ondersteunen van implementatieprocessen met betrekking tot Projecten.
1.8  Zodra met behulp van het BIPV.world platform het ontwerpproces is afgerond, is het mogelijk om de BIPV prefab systemen en bijbehorende producten of diensten te bestellen. De verkoop en levering van deze systemen, producten en diensten wordt uitgevoerd door BIPV Projects BV en op al deze transacties zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van BIPV Projects BV van toepassing.

2.      Toepassingsgebied
2.1 De onderstaande licentievoorwaarden gelden voor het gebruik van het BIPV.world online platform en de SaaS functionaliteit van BIPV.world B.V., Industrieweg 92a, 5145 PW Waalwijk.
2.2 Afwijkende contractuele voorwaarden voor Licentienemer(s) en Gebruiker(s) gelden uitsluitend, indien deze door BIPV.world B.V. uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd.

3.     Registratie en gebruiksrecht
3.1 De Gebruiker heeft het recht om het BIPV.world online platform te gebruiken, nadat hij zich op de website www.bipv.world van BIPV.world B.V. heeft geregistreerd en zich akkoord heeft verklaard met deze licentie- en algemene voorwaarden. Een Gebruiker van het BIPV.world online platform is een klant of stakeholder die inzicht wenst te krijgen in een ontwerp van een Licentiehouder en bijbehorende business case.
3.2 Een Licentienemer is een Gebruiker BIPV.world online platform met ook het recht om de SaaS functionaliteit te gebruiken, nadat hij zich op de website www.bipv.world van BIPV.world B.V. heeft geregistreerd en zich akkoord heeft verklaard met deze licentie- en algemene voorwaarden. Een Licentienemer is over het algemeen een architect, ontwerpen of constructeur die gebouw geïntegreerde zonnepanelen wenst toe te passen in of op gebouwen om daarmee te voldoen aan de Nederlandse BENG-3 norm of Europese normen voor energieopwekking in de gebouwschil.
3.3 Om zich te registreren dient een Licentienemer of Gebruiker ten minste een geldige naam, bedrijfsadres en e-mailadres te worden opgegeven die gebruik maken van het BIPV.world online platform en, in geval van Licentienemer het gebruiksrecht van de SaaS functionaliteit.
3.4 De Licentienemer of Gebruiker moet omwille van de dienstverlening worden geregistreerd om de Licentienemer evt. updates van de SaaS te doen toekomen, hem op nieuwe mogelijkheden van de SaaS te wijzen of om de Licentie- en Gebruikersvoorwaarden in de toekomst aan te passen of te herroepen. (Artikel 7.3).
4.     Export en gebruik van data
4.1 Het gebruik van de SaaS functionaliteit resulteert in een export van gegevens en data (Data) met betrekking tot een ontwerp van een Project (onder andere: aantal zonnepanelen en type panelen, locatie van het gebouw, etc.) naar BIPV.world.
4.2 De Licentienemer of Gebruiker geeft BIPV.world het recht om de Data met betrekking tot de Projecten van Licentienemer te verwerken, te extraheren, te gebruiken, op te slaan. BIPV.world mag de Data gebruiken om de prestaties van de SaaS functionaliteit te meten, te verbeteren en verder te ontwikkelen. BIPV.world mag ook de Data overdragen aan derde partijen of Gebruikers indien de Licentienemer de Data in het BIPV.world online platform heeft vrijgegeven voor zo’n Gebruiker of indien de Data worden geaggregeerd met Data van andere Licentienemers met als resultaat dat de geaggregeerde Data anoniem zijn (dat wil zeggen: zonder de mogelijkheid om de Data te herleiden naar een individueel persoon, huishouden, bedrijf, gebouw of bedrijf).
4.3 De Licentienemer heeft via het BIPV.world online platform de mogelijkheid Data te delen met andere geregistreerde Gebruikers of nieuwe stakeholders (die zich dienen te registreren als Gebruikers).  Licentienemer geeft BIPV.world toestemming om de functionaliteit van het delen van Data met andere Gebruikers op verzoek van Licentienemer uit te voeren.

5.     Persoonlijke data collectie en verwerking
5.1 Wanneer Licentienemer of Gebruiker zich voor onze dienstverlening registreert, verzamelen wij bepaalde persoonlijke informatie om onze SaaS functionaliteit mogelijk te maken, bijvoorbeeld e-mailadres, naam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, Projectnaam en andere Projectgegevens, de wijze en intensiteit van gebruik van het BIPV.world online platform.
5.2 Wij hebben technische- en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en ongeoorloofd gebruik van Data door middel van encryptie, antivirussoftware en beleidsmaatregelen. Voor verdere informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij naar ons Privacy Statement, te vinden op onze website.

6.     Bipv.world verantwoordelijkheden en verplichtingen
6.1 BIPV.world behoudt zich het recht voor om het BIPV.world online platform en de SaaS functionaliteit op ieder moment te wijzigen of te stoppen. BIPV.world streeft erna om de Licentienemer of Gebruiker ruim van tevoren hierover te informeren.
6.2 BIPV.world is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor een verlies, schade, vertraging, kosten of compensatie, zijnde directe- of indirecte (gevolg)schade, welke zou kunnen optreden bij Licentienemer of Gebruiker in relatie tot het gebruik van het BIPV.world online platform en de SaaS functionaliteit of de overdracht van Data aan derde Partijen in het kader van deze Overeenkomst. 
6.3 BIPV.world doet geen aanbeveling aan Licentienemers of Gebruikers ten aanzien van derde partijen (aanbieders) en accepteert met betrekking tot deze partijen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van hun offertes, de verwerking en het gebruik van Data, contracten, prijzen, commerciële condities en handelswijze in het algemeen.
6.4 Licentienemer of Gebruiker dient zelf te beoordelen, en draagt zelf het risico in relatie tot accuratesse, compleetheid en geschiktheid van enig resultaat van de SaaS functionaliteit. BIPV.world voert geen screening, monitoring of beoordeling uit op de SaaS output en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de gepresenteerde technische of commerciële output.
6.5 Indien een Licentienemer of Gebruiker Artikel 6.4 wenst uit te sluiten dient aan BIPV.world een schriftelijke opdracht gegeven te worden om, tegen een overeengekomen vergoeding, de uitgangspunten van het Project, het Project ontwerp en de uitkomsten van het SaaS ontwerp te beoordelen. Voor deze dienstverlening zijn additionele voorwaarden en condities van toepassing.

7.      Fees
7.1 Het gebruik van het BIPV.world online platform is gratis voor Gebruiker(s).
7.2. Het gebruik van de SaaS functionaliteit door Licentienemer is gedurende de eerste 6 maanden gratis. Na deze tijd ontvangt Licentienemer een aanbieding voor het gebruik van het BIPV.world online platform en de SaaS functionaliteit.
7.3 BIPV.world B.V. behoudt zich echter het recht voor om de kosten voor gebruik van de SaaS functionaliteit in de toekomst aan te passen met inachtneming van een aankondigingstermijn van vier weken.

8.     Omvang van de gebruiksrechten en boetebeding
8.1 Nadat de Licentienemer zich heeft geregistreerd en zich akkoord heeft verklaard met deze Overeenkomst, heeft hij het recht om het BIPV.world online platform en de SaaS functionaliteit voor zijn bedrijfsactiviteiten aan te wenden uitgaande van de goede intentie bij Licentienemer om de producten en diensten van BIPV.world in te zetten of toe te passen.
8.2 Aan de Licentienemer wordt slechts een enkelvoudig, onoverdraagbaar gebruiksrecht verleend uitsluitend voor eigen (bedrijfs)gebruik. Alle auteurs- en aanverwante rechten ten aanzien van de BIPV.world online platform, SaaS software en functionaliteit alsook publicatie-, vermenigvuldigings-, bewerkings-, terbeschikkingstellings- en andere gebruiksrechten blijven net als alle octrooirechten uitsluitend aan BIPV.world voorbehouden.
8.3 De Licentienemer mag het BIPV.world platform en de SaaS software en functionaliteit uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden. Het is uitdrukkelijk NIET toegestaan om: 
de SaaS software te vermenigvuldiging van de software om aan derden door te geven;
de SaaS software en functionaliteit na te bouwen (reverse engineering) of de precieze werking te achterhalen.
Het BIPV.world online platform, de SaaS software en functionaliteit, te gebruiken of te kopiëren ten behoeve van de ontwikkeling van een concurrerende SaaS propositie of SaaS methodiek of concurrerend business model.
8.4 Bij overtreding van het in Artikel 8.1 bepaalde zal Licentienemer of Gebruiker aan BIPV.world een onmiddellijk opeisbare boete betalen van € 10.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000,- per overtreding, los van het recht op schadevergoeding van BIPV.world.
8.5 Bij overtreding van het in Artikel 8.3 bepaalde zal Licentienemer aan BIPV.world een onmiddellijk opeisbare boete betalen van € 200.000,- per overtreding en € 10.000,- per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van €10.000.000,- per overtreding, los van het recht op schadevergoeding van BIPV.world.

9.     Slotbepalingen
9.1 Het gebruik van het BIPV.world online platform en de SaaS functionaliteit vereist (bij gebruik) een stabiele internetverbinding met Autodesk Revit software van Licentienemer en het BIPV.world online platform. Het is aan Licentienemer om te voorzien in zo’n internetverbinding.
9.2 BIPV.world heeft het recht om de Dienstverlening en de Overeenkomst op ieder moment te stoppen met iedere Licentienemer of Gebruiker.
9.3 BIPV.world  heeft het recht om de Dienstverlening, deze Overeenkomst en de licentievoorwaarden op ieder moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door gebruik te maken van de Dienstverlening accepteren Licentienemer en Gebruiker de laatste versie van deze Overeenkomst. Echter, BIPV.world zal zo mogelijk Licentienemer(s) en Gebruiker(s) per e-mail 2 weken vooraf op de hoogte brengen van dergelijke wijziging. Bij een wijziging van de licentievoorwaarden treden deze 2 weken na de datum van kennisgeving in werking.
9.4 Indien afzonderlijke bepalingen van deze licentievoorwaarden ongeldig zouden zijn of onuitvoerbaar zouden worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. In de plaats van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling zullen de partijen een regeling overeenkomen die zo dicht mogelijk in de buurt komt van het economische doel van de ongeldige of onuitvoerbare regeling.
9.5 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.